Att ansöka om bidrag

Digitalt ansökningsförfarande, du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form.

Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas i juni respektive december.

Avgränsningar för bidragen

Stiftelsen prioriterar projekt:
 • Som inom respektive område syftar till någon form av utveckling.
 • Som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål.
 • Där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc).
 • Som ger goodwill åt Sparbanken Skåne
Vem kan få bidrag?

Stiftelsen lämnar i regel inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse, ej heller till politisk eller religiös verksamhet. Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening eller där stödet kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Observera att bidrag endast utbetalas till bankgiro eller konto i Sparbanken Skåne.

Vilka geografiska områden kan få bidrag?

Sparbanksstiftelsen 1826 verkar inom följande kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Behandling av personuppgifter

Sparbanksstiftelsen 1826 avser att på sin webbplats publicera namnen på de sökande som fått bifall på sin ansökan med angivande av beviljat belopp och ändamål. Genom att inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav.

1. Förbered din ansökan

Förbered din ansökan Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.

Ha följande information redo:

 • Projektrubrik (max 150 tecken)
 • Projektbeskrivning: syfte och ändamål (max 1 500 tecken)
 • Projektets tidplan (start och slutdatum, observera att bidrag inte beviljas retroaktivt)
 • Projektekonomi
 • Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
 • Vad är sökandes egen insats?
 • Vilka kostnader finns i projektet?
 • Vilket belopp söks från sparbanksstiftelsen?

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen 0722-23 14 06. Har du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller ni stöter på problem av teknisk karaktär är du välkomna att kontakta vår ansökningssupport digiPlant AB, telefon 010-212 31 70 mån-fre 8-17.

2. Lämna in din ansökan

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”.

Skapa konto

Det är på min sida du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för. Du skapar ditt konto genom att välja ”Min sida” uppe till höger.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen. Har ni frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller om ni stöter på problem är ni välkomna att kontakta vår tekniska ansökningssupport.

3. Beslutsprocess

Stiftelsen tar emot ansökningar under två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september.

Beslut lämnas senast under juni respektive december månad. Vi kommer eventuellt att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas skriftligen via e-post till den e-postadress som angivits i ansökan. Observera att e-postmeddelande från stiftelsen ibland hamnar i mappen för s.k. skräppost eftersom vi skickar många besked samtidigt.

4. Beslut/Återrapportering

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Beviljat bidrag

Publicering

Beviljade bidrag kommer stiftelsen att publicera här på webbplatsen.

Utbetalning

Om bidrag beviljats rekvireras bidraget via ”Min Sida”. I de fall ett projekt finansieras även av andra än stiftelsen krävs att övrig finansiering är säkerställd för att utbetalning av beslutat bidrag ska genomföras. Normalt förutsätts att utbetalning sker till bankgiro, i andra hand till bankkonto i Sparbanken Skåne. Bidrag betalas inte ut kontant. Bidrag ska rekvireras inom ett år från beslutsdatum. Bidrag som ej rekvirerats inom tidsramen betalas ej ut.

Återrapportering

Alla som beviljats bidrag från stiftelsen ska återrapportera till stiftelsen hur pengarna har använts. Mottagaren av bidrag från stiftelsen är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen haft som underlag för sitt beslut om beviljat bidrag, som längt 3månader från projektet avslutats om inget annan angivits.

När projektet är avslutat ska slutredovisning/återrapportering av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen via ”Min sida”. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter, möjlighet finns att bifoga underlag som kvitto, bilder eller liknande.
Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.

Eventuell återbetalning

Eventuellt överskjutande medel skall återbetalas. Projekt som inte fullföljs eller genomförs enligt ändamålsbeskrivning ska återbetalas, liksom bidrag som inte redovisas.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte.