Ansökan och villkor

Ansökan om bidrag kan endast lämnas in till stiftelsen via vårt digitala ansökningssystem. Läs ansökningsguiden noga innan du påbörjar din ansökan. Du når den genom att klicka på bannern till vänster.

För att en ansökan skall kunna behandlas ska den vara komplett ifylld. En ansökan måste innehålla en projektdefinition och ett ändamål. Sökt belopp ska anges och en ekonomisk kalkyl skall visas. Vi vill även ha en tidplan för projektet (start och slutdatum). Observera att bidrag inte beviljas retroaktivt. Se vidare under ansökningsinstruktioner vad som ska innefattas i ansökan. Ofullständig ansökan kan medföra att bidrag inte beviljas. Man kan inte hänvisa till tidigare års ansökan. Varje ansökan är självständig.

Ansökningar som insänts per brev eller via e-post kommer inte att behandlas. Vi behandlar inte heller ansökan från sökande som ej fullgjort redovisningsskyldighet i tid för tidigare bidrag.

Skriv tydligt och kortfattat, gärna i ett separat dokument på din dator varifrån du sedan kan kopiera texten till ansökningsformuläret.

Kontrollera att din e-postadress är korrekt skriven!

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Stiftelsen lagrar information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits, på ADB-medium. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev. felaktiga uppgifter. Stiftelsen publicerar vissa beviljade bidrag med namn på sökande, beviljat belopp och ändamål, bland annat i sin årsredovisning och på Internet. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas samtycket till att stiftelsen får behandla personuppgifter enligt ovan.