Att ansöka om bidrag

Här får du information om de olika stegen till att söka bidrag hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas i juni respektive december.  

Avgränsningar för bidragen 

Stiftelsen prioriterar projekt:

  • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling.
  • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål.
  • där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc)
  • som ger goodwill åt Sparbanken Skåne     

 Vem kan få bidrag?

Stiftelsen lämnar i regel inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse.Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening eller där stödet kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Observera att bidrag endast utbetalas till konto i Sparbanken Skåne eller undantagsvis till bankgiro.

Vilka geografiska områden kan få bidrag?

Sparbanksstiftelsen 1826 verkar inom följande kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Behandling av personuppgifter

Sparbanksstiftelsen 1826 avser att på sin webbplats publicera namnen på de sökande som fått bifall på sin ansökan med angivande av beviljat belopp och ändamål. Genom att inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav.